Algemene Voorwaarden

Inleiding

Voor de toegang tot en het gebruik van de website Youwant.nl (hierna: "Site") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze Site en de Site te gebruiken gaat u (Gebruiker) onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Inhoud Site

Youwant.nl heeft de inhoud van deze Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de Site met betrekking tot geplaatste vacatures, bedrijven en CV’s zijn echter afkomstig van derden. Youwant is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 2 Doel van de Site

De Site stelt werkzoekenden, intermediairs en werkgevers in staat contact met elkaar op te nemen. Youwant.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de Site. Het gebruik door werkgeversvan de Site is gratis.

Artikel 3 Gegevens

Gebruik van de Site

 1. Het gebruik van de Site door U alsmede het e-mailverkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.
 2. Indien u gebruik wenst te maken van deze Site, zult u er zorg voor dragen dat uw gegevens en alle informatie die u invoert juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Site. Youwant.nl zal uw gegevens verwijderen indien zij foutieve informatie aantreft, inclusief niet werkende e-mailadressen.
 3. Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site persoonlijke gegevens van anderen bevat en zal de hem/haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen van de toepasselijke  Nederlandse wet- en regelgeving in acht nemen.
 4. Youwant.nl behoudt zich het recht de teksten van geplaatste cv’s in te korten of te wijzigen. Youwant.nl behoudt zicht tevens het recht voor om  cv’s te verwijderen van de Site.
 5. Youwant.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Youwant Media, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Youwant Media zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website Youwant.nl.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Youwant, haar licentiegevers en/of de werkgevers/intermediairs.
 2. Het is u niet toegestaan de Site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Site, anders dan conform het doel van de Site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Youwant.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Op overtreding staat een boete van € 10.000,- (tienduizend duizend euro) per gebeurtenis alsmede een boete van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat deze overtreding voortduurt.

Artikel 5 Spam/harvesten

 1. Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
 2. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature;
 3. het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van telecommunicatie, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een vacature;
 4. iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
 5. e-mailadressen van werkgevers/intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.
 6. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van  € 10.000,- (tienduizend duizend euro) per gebeurtenis alsmede een boete van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting

Youwant.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de etiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Youwant.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie

Youwant.nl garandeert niet:

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Youwant.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Youwant.nl.
8.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar.
8.3 Iedere aansprakelijkheid van Youwant.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Youwant niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Site.

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart Youwant.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze Site.

Artikel 10 Verwijzingen

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Youwant.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Youwant.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging

Youwant.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Youwant.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Abonnementen

Youwant.nl is in beginsel gratis te gebruiken voor werkgevers, intermediairs en werkzoekers. Er zijn voor werkzoekers abonnementskosten aan verbonden.
Bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden kan de inschrijving beëindigd worden.

Artikel 13 Wijziging dienstverlening

Youwant.nl mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. Youwant.nl zal dergelijke wijzigingen tijdig kenbaar maken aan de Gebruikers.

Artikel 14 Nieuwsberichten

Youwant.nl mag ongevraagd per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen. Tevens kunnen wij u berichten sturen om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

Artikel 15 Diversen

Door het  gebruik van de Site gaat Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Youwant.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend ter zake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen.
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Youwant.nl aangepast worden. Youwant.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.
 
De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wbp aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer:1464603.